Udvalg, tovholdere og opgaver

Print Friendly, PDF & Email

Bestyrelsen består af: Formand Ole Grønbæk, næstformand Lone Bodekær, sekretær Else Høbye. Øvrige medlemmer Anders Hasseriis, Birthe Tejlmand, Niels Jørgensen og Ulla Ravn. Suppleant: Torben Nielsen.

 Udvalg Primære opgaver og ansvarsområde
Forretningsudvalg
Ole G
Lone B
Else H
Står for løbende regnskabsføring, månedsbalancer, årsregnskab, årsbudgetter og kontrollerer løbende udgifterne, styrer generelt likviditeten i samarbejde med kassereren.
Redegør for regnskabets stilling til hvert bestyrelsesmøde.
Indkalder til generalforsamling og sørger for referater heraf.
Indkalder til fællesmøder og sørger for referater heraf.
Oplysningsbreve m.m. til medlemmer.
Hjemmeside. Evt. udskrivning af tekster og opslag for museumsudvalget.
Forhandler lejekontrakter m.v. og holder kontakt til Krengerup.
Varetager alt vedrørende museets fremtid og overlevelse.
Aftenskoleudvalg
Bent B
Else H
Christina H
Anne L
Anders H
Hanne H
Lene O
Inspirerer til udbud af kurser og hjælper med det praktiske arbejde omkring kurserne
Aktivitetsudvalg
Lis B
Jonna S
Anne D
Lisbeth AN
Ulla R
Arrangerer opmærksomhedsskabende aktiviteter.
Igangsætter efterårets udflugt for frivillige.
Ansvarlig for koordinering af arrangementer
Butiksudvalg
Lone B
Helen L
Gitte H
Gunhild G
Feline H
Står for alle opgaver ved driften af museumsbutikken.
Står for klargøring af egne produkter til salg.
Køber evt. andre egnede varer udefra til museumsbutikken.
Holder kontakt til væverne om hvilke varer der er behov for.
Bygge- & Anlægsudvalg
Niels J
Torben
Tegner og foretager økonomiske beregninger over aktuelle byggearbejder og udvidelser. Formulerer og sender ansøgninger om midler hertil efter aftale med bestyrelsen.
Igangsætter og styrer byggearbejder efter bestyrelsens godkendelse.
Samarbejder med Krengerup om bygningsmæssige forhold.
Cafeudvalg
Birthe T
Bodil L
Organiserer cafeens drift, indkøb og salg.
Udlejer evt. caféen til samlede selskaber.
Organiserer museets rengøring.
Maskinudvalg
Bent B
Anders H
Hans BP
Niels J
Torben N
Uffe H
Opstiller, renoverer og vedligeholder maskiner og hulkort.
Tegner og igangsætter af nye mønstre og hulkort hertil.
Køber garn til produktionen.
Vedligeholder befugtninganslæg.
Ansvarlig for værkstedet.
Museumsudvalget
Ole G

Christina H
Bent B
Opgavebeskrivelse skal formuleres – men foreløbig:
Tager sig af de faste udstillinger – skiltning mm
PR-udvalg
Else H
Lis B
Ole G
Christine HL
Laver generel PR og markedsføring
Laver hjemmeside og Facebook-opslag
Skriver turistfoldere og sender disse ud.
Fornyr faste løbende annoncering (Visit Assens m.v.) og generelle meddelelser om udstillinger, aktiviteter og åbningstider etc. til pressen, ”Det Sker”, Kultunaut.
Registreringudvalg
Marianne N
Lene O
Britta N
Marianne K
Gennemgår donationer til museet, udvælger hvilke der skal registreres som museumsgenstande og hvilke der skal sættes til salg
Rundvisnings- og vagtplansudvalg
Lis B
Birgit K
Lone B
Organiserer og styrer rundvisningerne, fastlægger og justerer vagtplan for cafeen.
Står for modtagelse af museets gæster og organiserer billet- og varesalg
Administrerer og fører datolister over tilmeldte gruppebesøg og orienterer café-udvalget herom i god tid før hvert besøg.
Skoletjenesten
Anders H
Gitte H
Lene O
Hanne H
Tilrettelægger og varetager skoletjenestens aktiviteter.
Holder kontakten til “Børnenes Dag” og deltager i dagen.
Udstillingsudvalg
Bodil L

Anne D
Kirsten R
Karen H
Marianne N
Forestår museets udstillingsområder, café-udstillinger, indsamler materiale til nye eller ændrede permanente eller midlertidige udstillinger, indhenter om fornødent sagkyndig hjælp og hjælpere udefra til udstillingers opstilling.
Udformer materiale til pressemeddelelser om museets skiftende begivenheder og afleverer disse til PR-udvalget.
Står for tekster og skiltning i museumsområdet.
Organiserer registrering af museets genstande.
Har ansvar for magasinopbevaring.

Udvalgets tovholder er skrevet med fed skrift.

Sidst opdateret 3-4-2022 efter Generalforsamlingen

Top